Free Health Camp at Shankar Bhatta Birdhana Jhajjar(10.02.2020)