Free Health Camp at Shankar Bhatta Birdhana Jhajjar(23.01.2020)