Free Health Camp at Shankar Bhatta Birdhana Jhajjar(24.01.2020)